Praktické rady pre prevádzkovateľov a majiteľov verejných detských ihrísk

Na každom verejnom detskom ihrisku a verejnosti prístupnom  detskom ihrisku (platí aj pre hotely, penzióny či kúpaliská) by sa rozhodne mala nachádzať informačná  prevádzková tabuľa. Na tejto tabuli by mala byť uvedená osoba, ktorá je zodpovedná za správu a prevádzkovanie detského ihriska.

Na prevádzkovej tabuli by mala byť tiež uvedená adresa detského ihriska a telefónne čísla záchranných služieb. Tieto informácie by mali byť uvedené na informačnej tabuli práve pre prípad úrazu dieťaťa na detskom ihrisku.

Odporúča sa, aby prevádzková tabuľa obsahovala aj informáciu o prevádzkovom čase a dobe detského ihriská. Napr.:

Doporučená prevádzková doba je od 1.4. do 31.8. v čase od 9.00 hod do 21.00 hod a od 1.9. do 31.10.  od 9.00 hod do 19.00 hod.,  s ohľadom na klimatické podmienky t.j. voda, ľad, sneh, kedy je možnosť úrazu z dôvodu pošmyknutia.

 

Pri hre na detských zariadeniach je potrebný dohľad dospelým človekom. Je určite na mieste, ak to uvediete na prevádzkovú tabuľu a doplníte ju o pravidlá hry a stručné zákazy. Napr.:

Deti by mali byť oblečené vhodne, do priliehajúceho oblečenia. Vyhnite sa príliš voľnému oblečeniu alebo oblečeniu s naťahovacími časťami, ktoré by sa mohlo zachytiť na zariadení. Topánky by mali byť uzatvorené a chrániť celé nohy dieťaťa. Deti nesmú mať počas hry pri sebe tvrdé a ostré predmety (ako kľúče, retiazky).

Počas hry zabezpečte, aby sa deti:

Nepribližovali do blízkosti zariadenia, pokiaľ nie je dokončená inštalácia zariadenia alebo demontáž. Nepribližovali do blízkosti hýbajúceho sa zariadenia a nevstupovali do zariadenia, ak ešte dieťa pred nimi nevystúpilo (platí pre šmýkačky a hojdačky). Nevystupovali zo zariadenia, ak sa ešte stále hýbe. Nevešali alebo šplhali na konštrukcie herných prvkov inak, ako je určené. Nechávali bicykle a iné prekážky v bezprostrednej blízkosti herných zariadení.

 

NA DETSKOM IHRISKU JE PRÍSNY ZÁKAZ

  1. Fajčiť a používať otvorený oheň.
  2. Používať nádoby zo skla a iné ostré predmety.
  3. Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
  4. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hrací prvok.
  5. Mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie.
  6. Používať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky.
  7. Vstupu akýchkoľvek mechanizmov.

Je na užívateľoch (najviac asi na  mamičkách), aby na  detských ihriska udržovali čistotu, poriadok, učili deti, aby si po sebe vyhadzovali odpadky a rešpektovali pokyny prevádzkových poriadkov.  Vlastník detského ihriska, resp. prevádzkovateľ by sa mal určite vyvarovať upozornenia: VSTUP NA VLASTNE RIZIKO/ VSTUP NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. Detské ihrisko v prevádzke musí byť bezpečné. Keď bude prijatý nový zákon podobne upozornenia budú zakázane pod hrozbou pokuty.

„Vlastník detského ihriska nesmie užívateľov detského ihriska nepravdivo informovať o zodpovednosti za škodu alebo ujmu na zdraví, ku ktorej dôjde pri užívaní detského ihriska počas prevádzky detského ihriska.“

Zdroj: 1599 Vládny návrh, online: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=469831

Pripravovaný zákon v §5 bližšie špecifikuje ďalšie  povinné náležitosti označenia detského ihriska, ako napr.: názov detského ihriska, identifikačné údaje vlastníka detského ihriska/ prevádzkovateľa, dátum poslednej kontroly detského ihriska, kontaktné údaje na oznamovanie úrazov a nedostatkov detského ihriska, či  obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska.

V ďalšom príspevku si bližšie rozobereme ďalšie paragrafy návrhu nového zákona, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou  účinný už od januára 2020.

S pozdravom,

Ing. Miroslava Kavuleková, LLM