Hlavná ročná kontrola

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva  s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených časti. Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského ihriska.

Ročnú kontrolu musia vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly.

KTO JE OPRÁVNENÁ OSOBA?

Slovenský právny poriadok zatiaľ neupravuje osobu revízneho technika z oblasti bezpečnosti detských ihrísk tak, ako je tomu v susednej Českej republike. Norma  STN EN 1176 tiež  bližšie osobu „špecialistu“ nedefinuje. V norme STN EN 1176-7 sa spomína len pojem oprávnená osoba.

 

V príručke  s názvom: BEZPEČNÉ DETSKÉ IHRISKO Príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov, sa uvádza:

„Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Všetky osoby, ktoré vykonávajú kontroly na detskom ihrisku by mali byť kompetentné na vykonávanie takejto činnosti. Mali by mať dostatok vedomostí a skúseností. Odporúča sa, aby pracovníci, ktorí vykonávajú vizuálne rutinné kontroly absolvovali aspoň základné školenie. Školenia môžu vykonávať neziskové organizácie, obchodné spoločnosti, podnikatelia, kompetentné inštitúcie. Prevádzkovatelia, ktorí spravujú jedno detské ihrisko môžu požiadať  o takéto preškolenie v rámci hlavnej ročnej kontroly.“

Spoločnosť AGGER, s.r.o. ponúka vykonanie ročnej hlavnej kontroly oprávnenou osobou podľa STN EN 1176-7, ktorá absolvovala úspešne skúšku v oblasti bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk.
Spoločnosť AGGER, s.r.o. v rámci služieb hlavnej ročnej kontroly ponúka:
  • FYZICKÁ OBHLIADKA A KONTROLA ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA
  • KONTROLA DOKUMENTOV DETSKÉHO IHRISKA
  • ROČNÁ KONTROLA PIESKOVISKA
  • DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
  • ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV VYKONAVÁJÚCICH RUTINNÉ KONTROLY
  • VYTVORENIE CHÝBAJÚCEJ KNIHY DETSKÉHO IHRISKA
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi Vám vypracujeme cenovú ponuku!

AKÝ BY MAL BYŤ VÝSTUP Z HLAVNEJ ROĆNEJ KONTROLY?

„Výsledkom kontroly by mala byť údržba a oprava súčasti, ako sú skrutkové spoje, povrchy ihrísk, základy, zábradlia, držadlá, konštrukčné elementy zariadení a pohyblivé elementy.“

 

Výstupom hlavnej ročnej kontroly by mal byť dokument, na základe ktorého sa opravy a údržba vykoná. Samozrejme údržba a opravy by sa mali vykonávať bez ohľadu na to, či sa uskutoční povinná hlavná ročná kontrola. Všetky nedostatky by sa mali zaznamenať v špeciálnom formulári. Môžu byť súčasťou zápisu z hlavnej ročnej kontroly.

 

Príručka ďalej uvádza:

 

„Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím príslušného náradia a dokumentácie. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byt odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky by mali byť zaznamenané v špeciálnom formulári. Do tohto formulára by mali byť zaznamenané aj opravy nedostatkov.

 

Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byt dostatočné zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný. Informácie o nehodách    a úrazoch by mali byť registrované vo formulári. V rámci ročnej hlavnej kontroly by mal byť tento Plán kontrol revidovaný a prekontrolovaný, ak je to nevyhnutné z hľadiska jeho efektivity.“

OTVÁRAME NOVÉ IHRISKO. MÁME HNEĎ VYKONAŤ ROĆNÚ KONTROLU?

Ak existujú napriek dokumentom od dodávateľa preukazujúcim súlad s normou na detské ihriská pochybnosti o bezpečnosti ihriska je na mieste zvážiť kontrolu špecialistom, alebo pracovníkmi autorizovanej osoby. Výsledky kontroly bez nájdených nedostatkov sú potvrdením, že všetko bolo vykonaná v súlade s normami. V rámci takejto kontroly je samozrejme možné skontrolovať aj povrchy tlmiace pád.

Ak sa na ihrisko inštaluje len jeden prvok, jeho kontrola môže byť vykonaná v rámci hlavnej ročnej kontroly. Rovnaký postup je možné využiť pri výmene zariadení za nové, prestavbách alebo výstavbách ihrísk.

UŽITOĆNÉ ODKAZY

Všetky formuláre a vzory potrebné pre vaše detské ihrisko (bežná vizuálna kontrola, prevádzková kontrola, ročná hlavná kontrola, formulár o správe a údržbe, formulár  na oznámenie poruchy, formulár na registrovanie úrazu, kniha detského ihriska) sú prílohami  Príručky.