Pravidelná kontrola

Pravidelnou kontrolou je kontrola detského ihriska so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom vykonávaná najmenej raz za 24 mesiacov.

Obhliadku detského ihriska pri pravidelnej kontrole môže vykonávať len certifikovaná osoba s platným certifikátom odbornej spôsobilosti.

 

SPOLOČNOSŤ AGGER, S.R.O.  ZARADÍ VÝKON PRAVIDELNEJ KONTROLY  DETSKÝCH IHRÍSK DO SVOJEJ PONUKY PO PRIJATÍ VYKONÁVAJÚCEHO PREDPISU  K ZÁKONU Č. 371/2019 Z. Z..

Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly vyhotovuje z pravidelnej kontroly detského ihriska správu o pravidelnej kontrole. Povinnou prílohou správy sú obrazové záznamy zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska a povrchu tlmiaceho náraz, na ktorých sú zaznamenané zistené nedostatky.

Záver správy obsahuje odborné zhodnotenie osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly, či na základe zistení je stav detského ihriska vyhovujúci, čiastočne uspokojivý alebo neuspokojivý. Ak sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska podľa bez zistenia nedostatkov, stav detského ihriska sa považuje za vyhovujúci. Ak sú pri kontrole splnenia základných požiadaviek zistené nedostatky spôsobené poveternostnými vplyvmi, vandalizmom, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou alebo iné nedostatky, ktoré však nespôsobujú neprimerané nebezpečenstvo a je možné detské ihrisko ich odstránením uviesť do bezpečného stavu, je stav detského ihriska čiastočne uspokojivý. Ak sa pri kontrole stavu detského ihriska zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné, stav detského ihriska je neuspokojivý.

Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska je povinná jeden rovnopis správy o pravidelnej kontrole detského ihriska uchovávať počas troch rokov odo dňa jej vyhotovenia a sprístupniť ju na žiadosť orgánu dohľadu a jeden rovnopis správy o pravidelnej kontrole doručiť vlastníkovi kontrolovaného detského ihriska alebo prevádzkovateľovi kontrolovaného detského ihriska najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky detského ihriska.

Pre viac informácií: Zákon č. 371/2019 Z. z. (Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Pozn.: Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa nového zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska do 31. decembra 2021.

To znamená, že vlastníci existujúcich ihrísk majú čas dva roky na to, aby svoje ihriská pripravili podľa nových požiadaviek. Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je však povinný evidovať a sprístupňovať evidenciu úrazov v rozsahu stanoveného zákonom už odo dňa nadobudnutia účinnosti nového zákona (tj. od 1. januára 2020).