Novinky v legislatíve upravujúcej bezpečnosť detských ihrísk

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. (ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadeni) bolo zrušené začiatkom apríla 2019.
Podľa tlačovej správy uverejnenej na webovej stránke Ministerstva hospodárstva má byť pripravovaný nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk platný až v druhom polroku 2020.

Situácia kedy parlament nestihol schváliť nový zákon tak, aby nahradil staré nariadenie vlády vynára množstvo otázok. V zmysle akej legislatívy má výrobca/dovozca teraz uvádzať herné zariadenia na trh? Ako preukázať súlad herných zariadení s platnou technickou normou na detské ihriská EN 1176? Vyžadovať od výrobcu naďalej vyhlásenia zhody odkazujúce sa na už neplatné nariadenie?

Slovenskí výrobcovia a dovozcovia už nemusia mať posúdenú zhodu detského zariadenia s technickou normou a vydané o tom Vyhlásenie o zhode. Zariadenia detských ihrísk však stále podliehajú požiadavkám Smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES). Táto smernica bola do slovenskej legislatívy implementovaná do zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľ ako aj do nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Tieto dva predpisy stanovujú výrobcom, dovozcom, dodávateľom a predávajúcim povinnosť uvádzať na trh, predávať a ponúkať len bezpečné výrobky. Konkrétne technické požiadavky, podľa ktorých je možné posúdiť bezpečnosť, sú uvedené v platných technických normách. V prípade zariadení detských ihrísk a povrchu tlmiaceho pád sú to normy STN EN 1176 a STN EN 1177.

Detské ihriská inštalované v tomto „medziobdobí“ by mali naďalej spĺňať minimálne požiadavky všeobecnej bezpečnosti stanovené technickými normami. Je dôležité nepodceniť túto situáciu otvárajúcu priestor neprofesionálnym dodávateľom a výrobcom herných zariadení.

Všetky nedostatky budú rýchlo odhalené v rámci prvých ročných kontrol v zmysle nového zákona. Základné požiadavky na detské ihriská a povinnosti vlastníka stanovené týmto zákonom sa budú vzťahovať aj na detské ihriská uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona (okrem povinnosti vstupnej kontroly pred uvedením do prevádzky ak bolo uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti nového zákona).

S pozdravom,
Ing. Miroslava Kavuleková, LLM
info@agger.sk