Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.

S prichádzajúcou jarou sa na detských ihriskách postupne odkrývajú škody napáchané pani zimou a domácimi miláčikmi psíčkarov. Marec a apríl sú ideálnym obdobím pre sanáciu detských ihrísk a s tým spojenej hlavnej ročnej kontroly detského ihriska.

Uistíte sa v rámci povinnej hlavnej ročnej kontroly, že je vaše detské ihrisko po zime  čisté a bezpečné!

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva  s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených časti. Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského ihriska.

REVÍZNY TECHNIK vs. ŠPECIALISTA NA DETSKÉ IHRISKÁ

Na Slovensku je mnoho subjektov ponúkajúcich službu vykonania ročnej kontroly. Vyhlasovanie sa za jediných oprávnených a fundovaných je však treba brať s rezervou. Kto je  teda ročnú kontrolu oprávnený vykonávať?

Slovenský právny poriadok zatiaľ neupravuje osobu revízneho technika z oblasti bezpečnosti detských ihrísk tak, ako je tomu v susednej Českej republike. Norma  STN EN 1176 tiež  bližšie osobu „špecialistu“ nedefinuje. V norme STN EN 1176-7 sa spomína len pojem oprávnená osoba.

Z príručky  s názvom: BEZPEČNÉ DETSKÉ IHRISKO Príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov, sa dozvedáme:

Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem.

Všetky osoby, ktoré vykonávajú kontroly na detskom ihrisku by mali byť kompetentné na vykonávanie takejto činnosti. Mali by mať dostatok vedomostí a skúseností. Odporúča sa, aby pracovníci, ktorí vykonávajú vizuálne rutinné kontroly absolvovali aspoň základné školenie. Školenia môžu vykonávať neziskové organizácie, obchodné spoločnosti, podnikatelia, kompetentné inštitúcie. Prevádzkovatelia, ktorí spravujú jedno detské ihrisko môžu požiadať  o takéto preškolenie v rámci hlavnej ročnej kontroly.“

V podstate ročnú kontrolu by mali vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly. A je na zvážení každého majiteľa/prevádzkovateľa komu dá vykonať hlavnú ročnú kontrolu.

PREČO BY SA MALI DETSKÉ IHRISKÁ RAZ ROČNE PREKONTROLOVAŤ OPRÁVNENÝMI OSOBAMI ZNALÝMI BEZPEČNO-TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK  PRE ZARIADENIA DETSKÝCH IHRÍSK?

Povyhadzovať odpadky a podoťahovať spoje by mala vedieť všetci šikovný pracovníci technických služieb. To, že je po poslednej oprave nevyhovujúca výška zábrany a otvor nad plošinou kde si môže dieťa zachytiť hlavu si všimne väčšinou len  oprávnená osoba podľa STN EN 1176-7 znalá bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk.

Oprávnená osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšky z  bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk vie komplexne zhodnotiť úroveň bezpečnosti zariadení detského ihriska.

–   informácie o oprávnených osobách podľa STN EN 1176-7, ktorí abslovovali úspešne skúšku v  oblasti bezpečnostno- technických požiadaviek pre zariadenia destkých ihrísk je možné získať tiež  na https://www.tuv-sud.sk

ČO JE VÝSTUPOM ROČNEJ KONTROLY?

Príručka uvádza:

„Výsledkom kontroly by mala byť údržba a oprava súčasti, ako sú skrutkové spoje, povrchy ihrísk, základy, zábradlia, držadlá, konštrukčné elementy zariadení a pohyblivé elementy.“

Výstupom hlavnej ročnej kontroly by mal byť dokument, na základe ktorého sa opravy a údržba vykoná. Samozrejme údržba a opravy by sa mali vykonávať bez ohľadu na to, či sa uskutoční povinná hlavná ročná kontrola. Všetky nedostatky by sa mali zaznamenať v špeciálnom formulári. Môžu byť súčasťou zápisu z hlavnej ročnej kontroly.

Príručka ďalej uvádza:

„Všetky kontroly, ako aj údržba a opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným personálom s využitím príslušného náradia a dokumentácie. Ak sa počas kontroly zistia nedostatky, ktoré by mali vplyv na bezpečnosť zariadenia, musia byt odstránené okamžite. Ak takéto opravy nie sú možné, prevádzkovateľ by mal zabezpečiť, aby sa na dané zariadenie nemohli dostať používatelia (zamedzením vstupu alebo odstránením zariadenia). Nedostatky by mali byť zaznamenané v špeciálnom formulári. Do tohto formulára by mali byť zaznamenané aj opravy nedostatkov.

Ak je zariadenie z ihriska dočasne odstránené, jeho základy by mali byt dostatočné zabezpečené alebo odstránené tak, aby bol povrch ihriska bezpečný. Informácie o nehodách a úrazoch by mali byť registrované vo formulári. V rámci ročnej hlavnej kontroly by mal byť tento Plán kontrol revidovaný a prekontrolovaný, ak je to nevyhnutné z hľadiska jeho efektivity.“

 

KOĽKO BY MALA TAKÁTO KONTROLA STÁŤ?

Na Slovensku je voľná tvorba cien a „špecialisti“ z oblasti bezpečnosti detských ihrísk  si za vykonanie svojej činnosti môžu vypýtať koľko uznajú za vhodné. Je na vás, koľko ste ochotný za túto službu zaplatiť. Prejdite si dopredu so svojim špecialistom, čo je obsahom jeho práce a koľko si za ktorú činnosť účtuje. Určite obe strany ocenia  odsúhlasenie si  rozsahu prác podľa formulára na základe, ktorého sa bude ročná kontrola vykonávať. Vzor formulára nájdete v rámci spomínanej Príručky (tretia príloha) uverejnenej aj na stránke www.sportoveprojekty.sk.

 

OTVÁRAME NOVÉ IHRISKO. MÁME HNEĎ VYKONAŤ ROĆNÚ KONTROLU?

Ak máte napriek dokumentom od dodávateľa preukazujúcim súlad s normou na detské ihriská pochybnosti o bezpečnosti ihriska zvážte kontrolu preskúšanou oprávnenou osobou, alebo pracovníkmi autorizovanej osoby. Výsledky kontroly bez nájdených nedostatkov sú potvrdením, že všetko bolo vykonaná v súlade s normami. V rámci takejto kontroly je samozrejme možné skontrolovať aj povrchy tlmiace pád.

Ak nemáte pochybnosti určite je na mieste si v rámci preberacieho konania prejsť ihrisko  na základe formulára ročnej kontroly. Dodávateľ, majiteľ ihriska aj prevázkovateľ si tak skontrolujú všetky náležitosti.

Ak sa na ihrisko inštaluje len jeden prvok, jeho kontrola môže byť vykonaná v rámci hlavnej ročnej kontroly. Rovnaký postup je možné využiť pri výmene zariadení za nové, prestavbách alebo výstavbách ihrísk.

PODLIEHAJÚ KONTROLE AJ PIESKOVISKÁ?

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.  Podľa tejto vyhlášky prevádzkovateľ pieskoviska, pieskovisko musí sezónne udržiavať v stave, ktorom je možné pieskovisko využívať a minimalizovať akékoľvek znečistenie a bakteriálne nákazy, o čom musí viesť záznamy.

Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška prevádzkovateľom pieskovísk nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ v zmysle zákona je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou, je len na jeho rozhodnutí.

UŽITOĆNÉ ODKAZY

Všetky formuláre a vzory potrebné pre vaše detské ihrisko (bežná vizuálna kontrola, prevádzková kontrola, ročná hlavná kontrola, formulár o správe a údržbe, formulár  na oznámenie poruchy, formulár na registrovanie úrazu, kniha detského ihriska) nájdete  ako prílohy  v Príručke.  Príručka na stiahnutie je na stránke http://sportoveprojekty.sk/detske-ihriska/exterierove-detske-ihriska/rocna-kontrola/

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na:

–     Autorizovanú osobu podľa § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z.z. na nariadenie vlády

č. 349/2010 Z.z. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,so sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava ,

tel. kotakt: +421902929165, e-mail: hudecova@tuvslovakia.sk,

  • Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, p. p. 29 827 99 Bratislava 215 E-mail: info@soi.sk

Za náš tím sportoveprojekty.sk