Hlavná ročná kontrola, prevádzková kontrola a vstupná kontrola

KTORÉ KONTROLY SU POVINNÉ, ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI A AKO SA V TOM CELOM VYZNAŤ ?

Povinnosť hlavnej ročnej kontroly zaviedla ešte technická norma EN 1176. Od 1. januára 2020 si vykonaním hlavnej ročnej kontroly nesplníte zákonnú povinnosť stanovenú zákonom č. 371/2019 Z. z. (Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon). Vykonanie hlavnej ročnej kontroly je teraz už len dobrovoľné a je na vlastníkoch/prevádzkovateľoch detských ihrísk, či si chcú pred novou sezónou (pred sprístupnením ihriska verejnosti po zime) prekontrolovať ihrisko osobou znalou bezpečnostno – technických noriem.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

Zákon zavádza pojem pravidelná kontrola. Cieľ tejto kontroly je veľmi podobný s cieľom hlavnej ročnej kontroly. Táto zákonom stanovená kontrola sa však vykonáva len raz za 2 roky a kontrolu detského ihriska môže vykonávať len certifikovaná osoba s platným certifikátom odbornej spôsobilosti.
Obsah a náležitosti samotnej prevádzkovej kontroly upravuje zákon. Povinnými prílohami sú obrazové záznamy zariadení detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz, ale aj iného príslušenstva detského ihriska (lavičky, koše a pod.). Záver správy obsahuje odborné zhodnotenie osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly, či na základe zistení je stav detského ihriska vyhovujúci, čiastočne uspokojivý alebo neuspokojivý.

VSTUPNÁ KONTROLA

Zákon ďalej ukladá povinnosť, že na každé nové detské ihrisko sprístupnené verejnosti po 31. decembri 2019 musí byť vydaný inšpekčný certifikát na základe vstupnej kontroly – obhliadky ihriska autorizovanou osobou. Inšpekčný certifikát je rovnako potrebný aj pri uvedení detského ihriska do prevádzky po úprave detského ihriska, ktorá môže mať podstatný vplyv na bezpečnosť detského ihriska. Napr.: pridanie nového zariadenia detského ihriska alebo nahradenie zariadenia detského ihriska novým zariadením detského ihriska s inou bezpečnostnou plochou (rozdielne vymedzeným minimálnym priestorom).

Oprava zariadenia detského ihriska, časti zariadenia detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz alebo iného príslušenstva detského ihriska len z dôvodu údržby alebo ich úprava alebo výmena, ak sa tým podstatne nemenia vlastnosti detského ihriska, zariadenia detského ihriska alebo povrchu tlmiaceho náraz nevyžaduje vstupnú kontrolu.
V praxi to znamená, že ak sa na existujúce ihrisko doplní čo i len jeden nový herný prvok musí celé ihrisko prejsť vstupnou kontrolou. Táto kontrola potom nahrádza tú pravidelnú. Platnosť inšpekčného certifikátu je len jeden rok. Takže do roka od vstupnej kontroly by sa mala vykonať pravidelná kontrola.

Je dôležité si uvedomiť, že v tomto prípade sa nekontroluje len nové herné zariadenie, ale dôkladne sa posudzujú aj staré (existujúce) herné zariadenia, povrchy, označenie a príslušenstvo detského ihriska (lavičky, koše, oplotenie a pod.). Z tohoto dôvodu by mali byť vstupné kontroly v réžii vlastníkov/prevádzkovateľov ihriska. Poprípade sa vlastník môže spolu s dodávateľom dohodnúť, akú časť ceny za vstupnú kontrolu by hradil on a akú časť vlastník. Naproti tomu pri komplet nových detských ihriskách sa odporúča, aby dodávateľ odovzdal vlastníkovi ihrisko už spolu s inšpekčným certifikátom.
Pozn.: Vykonávací predpis k novému zákonu nie je stále prijatý. Vyzerá to tak, že ani prví kontrolóri nebudú z dôvodu opatrení proti COVID-9 v dohľadnej dobe preškolení. Stále je možné si dať prekontrolovať detské ihriská a zistiť ich slabé miesta v rámci výkonu dobrovoľnej hlavnej ročnej kontroly.

Autor článku
Ing. Miroslava Kavuleková, LLM. / AGGER,s.r.o.