Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska je účinný len od 1.1.2020 a už nás čaká jeho novelizácia. Začiatkom júla vyšla predbežná informácia k pripravovanému predpisu, ktorý by mal meniť a doplniť tento zákon.

Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť systém týkajúci sa požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska. Princípom, ktorý má byť dodržaný pri príprave nového právneho predpisu, je zachovanie základných požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska. Návrh zákona má prehodnotiť jednotlivé povinnosti vlastníkov detských ihrísk, ktoré môžu byť vyhodnotené ako neprimerane zaťažujúce bez zásadného vplyvu na bezpečnosť.Z toho dôvodu sa vykoná najmä revízia potreby vstupných či pravidelných kontrol a jednotlivých administratívnych povinností.

Do prípravy samotného predpisu sa môžete zapojiť na MH SR do 16.7.2020. Medzirezortné pripomienkové konanie začne pravdepodobne na jeseň 2020.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/126

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.