Vláda a Ministerstvo hospodárstva prišlo s návrhom na zrušenie zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 371/2019 Z. z.) ani nie po roku fungovania zákona.

V dôvodovej správe sa uvádza, že návrh na zrušenie reaguje na potrebu minimalizovať administratívnu a finančnú záťaž, ktorá vznikla zákonom č. 371/2019 Z. z.. Predmetný zákon určil podmienky, ktoré museli vlastníci detských ihrísk spĺňať, ak chceli prevádzkovať detské ihrisko a tiež podmienky pre subjekty, ktoré mali záujem vybudovať detské ihrisko.

Aj napriek krátkej účinnosti zákona sa vzhľadom na argumenty dotknutých subjektov rozhodol predkladateľ zákon č. 371/2019 Z. z. zrušiť bez náhrady. Predkladateľ sa tak chce vyhnúť stavu, kedy z dôvodu nadmernej regulácie budú nútení vlastníci detských ihrísk tieto ihriská zrušiť a stavu, kedy nebudú mať v podmienkach SR ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie a vysokých nákladov na prevádzku detského ihriska.

V podmienkach SR sú samosprávy najčastejším vlastníkom detských ihrísk, a preto zákon č. 371/2019 Z. z. zapríčiňuje zvýšené náklady práve pre ich rozpočty. Dôvodom na prijatie zákona, ktorý zákon č. 371/2019 Z. z. zruší je aj šetrenie výdavkov samospráv.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy

Pozn. autorky:
Zrušenie zákona nás dostane späť do obdobia kedy bolo v apríly 2019 zrušené Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. (ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadení) a čakalo sa na nový zákon.

Po zrušení zákona č. 371/2019 Z. z. budú zasa zariadenia detských ihrísk podliehať len požiadavkám Smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) a jej implementáciám do zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa ako aj do nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Tieto dva predpisy stanovujú výrobcom, dovozcom, dodávateľom a predávajúcim povinnosť uvádzať na trh, predávať a ponúkať len bezpečné výrobky.

Znova sa otvorí priestor rôznym neprofesionálnym dodávateľom ihrísk, ktorý budú presvedčať objednávateľov o tom, že ich riešenia spĺňajú platné technické normy (STN EN 1176 a STN EN 1177) aj keď je zariadene namontované s pretŕčajúcimi betónovými pätkami a v bezprostrednej blízkosti kolotoča.

Zákon č. 371/2019 Z. z. je prísny a je mu určite čo vytknúť. Prenáša celú zodpovednosť za bezpečnosť detských ihrísk len na jej vlastníkov. Naozaj sú nutné také vysoké pokuty?
Prečo sa musia staré ihriská dopĺňané o nové herné prvky uvádzať do prevádzky a prečo by ich nemohli odobriť len revízori vrámci pravidelných kontrol? Po roku fungovania zákona a zistení slabých miest by bola novelizácia a prípadné zľahčenie niektorých pravidiel určite na mieste. Absencia zákona však len vytvorí priestor pre pôsobenie rôznych podvodných dodávateľov detských ihrísk a kontrolórov.

Aký je Váš názor? Sme zvedaví aj na vaše názory.