KONTROLY a ÚDRŽBA

(v zmysle STN EN 1176 – 7 a Bezpečné detské Ihrisko –  príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov, SOI 2008)

 

Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania  zariadení odporúča, aby si prevádzkovateľ zabezpečil osoby, ktoré sú znalé a vedia zabezpečiť ich dodržiavanie (vrátane vykonávania predpísaných kontrol, evidencie úrazov, údržby detského ihriska a pod.)!

 

Kontrola po ukončení montáž je kontrola po ukončení inštalačných prác na novom ihrisku alebo po zásadnej zmene zariadení/povrchov. Kontroluje celkovú bezpečnosť detského ihriska pred otvorením detského ihriska verejnosti.

 

Bežná (vizuálna) kontrola slúži na kontrolu čistoty a odhalenie zjavných  zdrojov ohrozenia (vandalizmus, poveternostné vplyvy, poškodené a chýbajúce časti zariadení, čistota povrchov a pod.).

Ak je na ihrisku vysoká frekvencia používateľov a je vystavované vandalizmu vyžaduje sa každodenná kontrola.

 

Prevádzková kontrola je kontrola funkcie a stability zariadení (spôsobených opotrebovaním), bližšia kontrola základov zariadení a degradácie povrchov.  Vykonáva sa tak často,  ako to odporúča výrobca alebo od jedného do troch mesiacov vzhľadom na využívanie ihriska.

 

Hlavná ročná kontrola je zameraná na kontrolu celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov, povrchov a príslušenstva detského ihriska (oplotenia, košov, lavičiek a pod.).  Kontrolujú sa aj zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených častí. Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre,  ako aj prevádzkový poriadok detského ihriska a označenie zariadení. Mala by sa vykonávať min. 1 krát za rok.

 

Ak sa počas kontroly odhalia vážne nedostatky musia sa bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi.

Ak používanie herných zariadení predstavuje neakceptovateľné riziko  musí sa zabrániť prístupu  a používaniu detského ihriska alebo daného zariadenia!

 

Údržba

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť výkon bežnej (preventívnej údržby), ktorá predstavuje napr. doťahovanie spojovacieho materiálu, čistenie zariadení a povrchov od nečistôt a pod.,

korektnú, zameranú na odstraňovania zistených nedostatkov.

 

PLÁN SPRÁVY A ÚDRŽBY

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti ihriska sa odporúča, aby po každej bežnej vizuálnej kontrole bol vyčistený povrch ihriska o odstránené zistené nedostatky. Po každej prevádzkovej kontrole by  mali byť uvoľnené časti dotiahnuté, namazané ložiská a pánty, ak je to potrebné, vykonaná údržba povrchov ihriska, štítkov, informačných tabúľ a príslušenstva detského ihriska. Pred hlavnou ročnou kontrolou by mali byť natreté drevené časti zariadení, odstránené triesky a odlupujúce sa nátery, dosypané sypké povrchy a opravené syntetické povrchy.

 

Osobitá pozornosť by mala byť venovaná údržbe povrchov ihriska (dosypávanie sypkých materiálov, údržba a opravy syntetickým povrchov zamedzujúcich  degradácií a strate tlmiacich vlastností). Prevádzkovateľ si môže viesť o údržbe plôch samostatné záznamy.

 

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie a údržbu pieskovísk, t.j. čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie má byť vykonávané najmenej raz za dva týždne počas sezóny (od 1.3. do 30.11) kalendárneho roka a majú sa o tom viest záznamy. Pre viac informácií – vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

 

Zmeny/opravy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť sa môžu vykonávať len po dohode s výrobcom alebo oprávnenou osobou. Inštalácia, údržba a opravy detských zariadení predstavujú hrozbu pre hrajúce sa detí. Preto je potrebné označiť a zabezpečiť montážny priestor. Bezpečnostné opatrenia musia zamedziť prístupu do pracovného priestoru počas prác.

 

Pracovníci vykonávajúci kontroly a údržbu:

Prevádzkovú a bežnú vizuálnu kontrolu vr. bežnej údržby  si môžu prevádzkovatelia vykonávať vo svojej réžii, svojimi zamestnancami, ktorí musia byť tiež oprávnení na túto činnosť. Tzn. osoba má byť vhodne   vyškolená,   vedomosťami   a praktickými skúsenosťami kvalifikovaná na vykonávanie požadovanej úlohy.

 

Hlavnú ročnú kontrolu alebo kontrolu po ukončení montáže musí vykonať nezávislá osoba. Oprávnená osoba, ktorá nebola priamo účastná inštalácie zariadenia a nie je zodpovedná za možné opravy a náklady spojené s opravami.

 

Ing. Miroslava Kavuleková LL.M

www.sportoveprojekty.sk

+421949448224

info@agger.sk