ODPOVEDE NA VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Je pravda, že  raz do roka musia byť všetky multifunkčné  a workout-ové ihriská skontrolované podľa Nariadenia vlády č. 349/10 Z.z.?

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. (ďalej len nariadenie) je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Nariadenie rieši problematiku uvádzania  spomínaných zariadení na trh a nie ich prevádzku ani kontrolu!

V žiadnom prípade neukladá povinnosť ročnej kontroly týchto zariadení. Normu STN EN  15312 (Vybavenie pre viaceré druhy športov s voľným prístupom. Požiadavky vrátane bezpečnosti a skúšobné metódy) týkajúcu sa multifunkčných ihrísk je možné použiť pri posudzovaní zhody zariadení, na ktoré sa vzťahuje, nie v súvislosti s ich kontrolou počas prevádzky.

Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia rieši norma STN EN 16630. Neukladá však povinnosť ročnej kontroly.

Len norma STN EN 1176-7 (Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku) stanovuje povinnosť  vykonávania hlavnej ročnej kontroly. V podstate ročnú kontrolu detských herných zariadení by mali vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly. A je na zvážení každého majiteľa/prevádzkovateľa komu dá vykonať hlavnú ročnú kontrolu. Pre viac informácií: http://sportoveprojekty.sk/strasi-vas-rocna-kontrola-detskeho-ihriska-uz-nemusi/

Ak je vaše street workoutové ihrisko a fitnes ihrisko určené aj pre deti vzťahuje sa na neho norma EN 1176-7.

2. Sú nerezové šmýkačky zakázané?

Šmýkačky s nerezovou šmýkacou časťou normou EN 1176 zakázané nie sú. Pri inštalácii je však potrebné brať do úvahy miesto inštalácie. Určite by nemala smerovať na juh, kde by sa v teplých letných dňoch mohla prehrievať.  Ak je to možné treba ju situovať na sever.

Nerezové šmýkačky sú, čo sa týka životnosti, to najlepšie čo na trhu je. Ak ich chcete umiestniť na slnečnú stranu, je vhodné ich zastrešiť strieškou so schopnosťou odrážať slnečné žiarenie.

3. Mám si pýtať od výrobcu certifikát alebo vyhlásenie zhody k detským ihriskám? Aký je v nich rozdiel?

Výrobca je povinný k vášmu hernému zariadeniu dodať  vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že zariadenia detských ihrísk boli vyrobené v súlade s požiadavkami normy EN 1176. Certifikát je  výstup zo „skúšky“ pri posudzovaní zhody. Na základe certifikátu by mal výrobca vydať vyhlásenie zhody.

Vyhlásenie zhody v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z.z. by malo obsahovať identifikačné údaje o výrobcovi,  typ, miesto výroby, krajinu pôvodu, popis (funkciu), výrobné číslo herného zariadenia,  jeho zatriedenie (určený výrobok podľa § 1 ods b) NV č. 349/2010 Z.z.),

ďalej vyhlásenie výrobcu, že:

Zariadenie bolo vyrobené a inštalované v súlade so sprievodnou dokumentáciou a je bezpečné pri dodržaní obvyklých prevádzkových podmienok a návodu na požívanie. Spĺňa požiadavky Nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z. vykonaného zákonom č. 264/1999 Z.z. v platnom znení.

Sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých zariadení uvádzaných do prevádzky s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami NV SR č. 349/2010 Z.z.

Pri posudzovaní zariadenia boli použitý postup podľa Prílohy č. A. NV č. 349/2010 Z.z.

Tiež identifikačné údaje autorizovanej osoby, jej identifikačný́ kód, číslo a dátum vydania certifikátu typu/kusu a samozrejme výpis použitých noriem.

4. Na našom obecnom ihrisku je uvedené upozornenie: „ Na vlastnú zodpovednosť!“. Je to v poriadku?

Nie, nie je to správne. Majiteľ/prevádzkovateľ zodpovedajú za stav detského ihriska, ktoré je  umiestnené na verejnom priestranstve a prístupné verejnosti (týka sa to aj reštaurácií, či ihrísk na kúpaliskách!). Ak si prevádzkovateľ zanedbá svoje povinnosti a dieťa sa tam zraní je za to zodpovedný.

Treba si však uvedomiť, že ak si aj prevádzkovateľ svedomito plní svoje povinnosti nemožno nechať na ihrisku dieťa bez kontroly. Pri hre na detských zariadeniach je  za každých okolností potrebný dohľad dospelým človekom.

5. Nemáte pocit, že sa to s bezpečnosťou na detských ihriskách už preháňa? Veď mi sme odrástli na vysokých kovových konštrukciach a prachároch a tu sme.

Tu si dovolím citovať Príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov „Bezpečné detské ihrisko“.

Priestory na hru by mali byť tak bezpečné, ako je nevyhnutné, no nie tak bezpečné, ako je to možné. Vystavením dieťaťa riziku v prostredí, kde už bolo riziko dôkladne posúdené, sa dieťa učí a môže samo zhodnotiť, čo je preň bezpečné a čo nie. Takto dieťa získa skúsenosti, za ktoré by v „skutočnom svete“ mohlo zaplatiť oveľa vyššiu cenu.

Dôležitú úlohu pri hrách má predstavivosť. Podnetné a vzrušujúce detské ihriská nielen úžasne napomáhajú detskému rozvoju, ale aj poskytujú miesto na hru ďaleko od oveľa nebezpečnejších miest, ako sú železničné trate, cesty, rieky, kanály a staveniská.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.